မေန႕ကသတင္းမ်ား

for yesterday news
 

DVB  TV

May 30, 2016

 

သတင္းစာေပၚက

ဖတ္စရာမ်ား

 

ELEVEN  TV

May 30, 2016

 

ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔

 သတင္းအစီအစဥ္

VOA   TV

May 29, 2016

 

တနဂၤေႏြ

တီဗြီမဂၢဇင္း

 

VOA   TV

May 29, 2016

 

ေဒၚေအာင္ဆန္း

စုၾကည္ ဇြန္လ

အတြင္း ထိုင္း

ႏိုင္ငံသြားမည္

 

DVB  TV

May 30, 2016

 

ေန႔စဥ္ စီးပြားေရး

သတင္း အစီအစဥ

DVB TV

May 30, 2016

ေစ်းခ်ိဳေတာ္

ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္

အတြင္း အေရာင္း

၀ယ္အေျခေန

 ၃၀ % တိုးတက္

 

 

DVB   TV

May 30, 2016

 

ကညန ရုုံးမွာ

ကနဦးမွတ္ပံုတင္

 လာလုပ္တဲ့ယာဥ္

 ေန့စဥ္ေထာင္

နဲ႔ခ်ီ ရွိေန

 

 

DVB  TV

May 30, 2016

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း

က်ဳးေက်ာ္ေတြကို

 စာရင္းေကာက္

ယူဖို႔ အေျခအေန

 

 

DVB   TV

May 30, 2016

 

ေရအရင္းအျမစ္

ေရရွည္ထိန္းသိမ္း

ဖို႔ အစိုးရသစ္လက္

ထက္မွာ ေရဥေဒ

ျပဌာန္းသင့္

DVB   TV

May 30, 2016

 

 

ရြာတည္ဖို႔ လွဴဒါန္း

ထားတဲ႔ ေၿမေနရာ

ကို အလြဲသုံးစား

လုုပ္ေနလို႔ ျပန္လိုုခ်င္

MCN   TV

May 30, 2016

 

Miss Teen

 International

2016 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္

မယ့္ ေမ၀သုန္

ေဆြသက္

 

KAMAYUT  TV

May 30, 2016

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးနဲ႔

နကသတို႔ ဘာ

ေတြေဆြးေႏြး

ခဲ့ၾကလဲ

KAMAYUT  TV

May 30, 2016

 

ခြဲစိတ္စရာမလိုတဲ့

အလွအပဆိုင္ရာ

ကုထံုးေတြနဲ႔

De Beaute'

 

KAMAYUT  TV

May 30, 2016

 

ရွမ္းျပည္ ပါတီေတြ

အားလံုး ဘာ

ေၾကာင့္ပူးေပါင္း

ၾကတာလဲ

   
 

NEWS & MEDIA

Breaking News: Live News Feed

 
   
     
       
   
 
   
   
 
 


   
     
   
 
RFA  Myanmar
 News Feed
Click on the headline
tto view the complete news
The news are as transmitted live by
VOA  Myanmar
News Feed
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
voa
CNN WORLD NEWS
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
BBC  News Feed
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Channel News Asia
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
  The Nation (Bangkok) 
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Reuters Top News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
News Week Magazine
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
The Guardian World News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
 
The news are compiled by
 
 
Irrawaddy News  
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
RFA News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Bangkok Post Latest News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
 UPI Top News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Time Magazine
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
 
New York Times  News
Click on the headline
to view the complete news

 
The news are as transmitted live by/
On-line unique visitors
Flag Counter
 
   
 
All the logos and banners on this page are the registered trademarks and the properties of the respective news agencies and sources.
 
 

PLEASE READ OUR DISCLAIMER