မေန႕ကသတင္းမ်ား

for yesterday news
For mobile phone / tablet users/ we recommend to
use Puffin Web Browser 
Click here to download Puffin Free browser for Ipad / Iphone Click here to download Puffin Free browser for Android smart phones & tablets
You can download  from PlayStore also

DVB  TV

May 02, 2016

သတင္းစာေပၚက

 ဖတ္စရာမ်ား

အစီအစဥ္

 

 

 

MCN  TV

May 02, 2016

MCN ေန႔စဥ္

႐ုပ္သံသတင္း

အစီအစဥ္

 

 

 

DVB  TV

May 02, 2016

 

ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း

အလုပ္သမားေတြ

က တေန႔ လုပ္အား

ခတိုးဖို႔ ေတာင္းဆို

 

 

DVB  TV

May 02, 2016

ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာ

အလုပ္သမားေတြ

 ရပုိင္ခြင္႔ေတြကုိ

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ေတာင္းဆို

 

 

 

DVB  DEBATE

အစိုးရသစ္ရဲ႕

ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒ

ဘာလဲ ဘယ္လဲ

 

 

DVB  TV

May 02, 2016

ရန္ကုန္ျမိဳ.မွာ

လ်ွပ္စစ္မီး

ျပတ္ေတာက္မႈ

 မၾကာခဏ

 ျဖစ္ေပၚေန

 

 

 

DVB  TV

May 02, 2016

ဗကသမ်ား

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို

ေကာ္မတီ အစည္း

အေ၀း ျပဳလုပ္

 

DVB  TV

May 02, 2016

က်ဴးေက်ာ္ စာရင္း

ကို ဒီရက္ပိုင္းထဲ

သက္ဆိုင္ရာကို

ေပးပို႔သြားမည္

 

 

MCN  TV

May 02, 2016

 

ဒီမိုကေရစီအသြင္

ကူးေျပာင္းေရးမွာ

လူငယ္ေတြပါဝင္ဖို႔

အခန္းက႑ဟာ

 အေရးပါေန

 

MCN  TV

May 02, 2016

 

ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ

ေတြေၾကာင့္

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ

ႀကီးအတြင္း ေဘာလံုး

ၿပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပ

မႈနည္းေန

 

DVB  TV

May 02, 2016

 

လာမယ့္ ၁၅ႏွစ္တြင္း

လူငယ္ေတြ တိုင္း

ျပည္ေရးမွာ ပါ၀င္

ႏိုင္ဖို႔ လူငယ္ဖိုရမ္

ျပဳလုပ္

  

DVB   TV

May 02, 2016

 

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း

လြတ္လပ္ခြင့္

 မုံရြာစာေရး

ဆရာမ်ားအျမင္

DVB   TV

May 02, 2016

 

နာဂစ္ခံခဲ့ရတဲ့

ျပည္သူေတြ အစိုးရ

သစ္လက္ထက္မွာ

စီပြားေရးပုိမုိ

ေကာင္းလာဖုိ႔

ေမ်ာ္လင့္

 

 

 

 

KAMAYUT   TV

May 02, 2016

 

ျပင္ပအလႉရွင္

ေတြပါဝင္ခဲ့တဲ့

Sunday

Foundation

ေသြးလႉပြဲ

 

KAMAYUT   TV

May 02, 2016

 

အစိုးရသစ္လက္

ထက္ အလုပ္သမား

သမဂၢေတြ အား

ေကာင္းႏိုင္မလား

KAMAYUT  TV

May 02, 2016

 

ျမန္မာလူငယ္ေတြ

DSLR နဲ႔႐ိုက္ကူး

ေရး စိတ္ဝင္စား

ၾကၿပီလား

 

RFA   TV

May 02, 2016

 

   

VOA   TV

May 2 , 2016
 

ေန႔စဥ္တီဗီြ
သတင္းလႊာ
   
 

NEWS & MEDIA

Breaking News: Live News Feed

 
   
     
       
   
 
   
   
 
 


   
     
   
 
RFA  Myanmar
 News Feed
Click on the headline
tto view the complete news
The news are as transmitted live by
VOA  Myanmar
News Feed
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
voa
CNN WORLD NEWS
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
BBC  News Feed
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Channel News Asia
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
  The Nation (Bangkok) 
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Reuters Top News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
News Week Magazine
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
The Guardian World News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
 
The news are compiled by
 
 
Irrawaddy News  
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
RFA News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Bangkok Post Latest News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
 UPI Top News
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
Time Magazine
Click on the headline
to view the complete news
The news are as transmitted live by
 
New York Times  News
Click on the headline
to view the complete news

 
The news are as transmitted live by/
On-line unique visitors
Flag Counter
 
   
 
All the logos and banners on this page are the registered trademarks and the properties of the respective news agencies and sources.
 
 

PLEASE READ OUR DISCLAIMER